Κ.Ημ.Α :
6η Πρόσκληση για αιτήσεις φοίτησης μέσω ΕΣΠΑ
Πρόγραμμα MIS 5002654

22 Αυγ, 2020 | Ανακοινώσεις

Διεύθυνση: Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ 33 ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ, Τ.Κ: 18 648

ΤΗΛ/FAX: 2104635391 / 2104419181

e-mail: info@epsyme.gr  web-site: www.epsyme.gr

Πληροφορίες: Δεπάστας Χαράλαμπος, Μπούτσης Κων/νος

 

Δραπετσώνα, 13/08/2020

Αριθ.Πρωτ: 1557

6η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (Ε.ΨΥ.ΜΕ.) στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας (09) «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ – ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ», με τη συμμετοχή του ΕΚΤ και τίτλο «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ-ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ», λειτουργώντας ως δικαιούχος της πράξης «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ/ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ», με κωδικό MIS 5002654

 

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

άτομα  με αυτισμό προσχολικής ηλικίας (στο εξής θα καλούνται «ωφελούμενοι») να υποβάλλουν αίτηση με σκοπό την κάλυψη πέντε εκ των κενών θέσεων και άνευ ορίου αριθμό επιλαχόντων του παραπάνω προγράμματος. Η αίτηση θα πρέπει να  συνοδευέται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα:

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

1. Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με αυτισμό Μεταφορά,

διαμονή, διατροφή (πρόχειρο γεύμα), ειδική αγωγή, ατομική και ομαδική άσκηση, εκπαίδευση αυτοεξυπηρέτησης, εκμάθηση δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής, δημιουργική απασχόληση, δραστηριότητες κοινωνικοποίησης, προγράμματα ψυχαγωγίας, πολιτισμού και άθλησης, κτλ

5

Άτομα

Δευτέρα – Παρασκευή
8:00-16:00

34 μήνες Δήμος Κερατσινίου – Δραπετσώνας
 

Αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται στα γραφεία της Ε.ΨΥ.ΜΕ. από τη Δευτέρα 24/08/2020 έως την Παρασκευή 28/08/2020 και ώρες 09:00 – 15:00.

Η επιλογή των άμεσα ωφελουμένων θα γίνει σύμφωνα με τα κριτήρια και τις διαδικασίες που ορίζονται στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων ΑΤΤ026 της Περιφέρειας Αττικής ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΚΔΗΦ).

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση συμμετοχής
 2. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή πιστοποιητικό γεννήσεως. Σε περίπτωση μη ύπαρξης των προαναφερομένων (π.χ. περιπτώσεις ατόμων που διαβιούν σε ιδρύματα) οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ταυτοποίησης. Εάν ο ωφελούμενος είναι αλλοδαπός από τρίτες χώρες απαιτείται και αντίγραφο της άδειας διαμονής εν ισχύ. Εάν είναι Έλληνας ομογενής απαιτείται αντίγραφο ταυτότητας ομογενούς.
 3. Αντίγραφο ή εκτύπωση Ατομικού ή οικογενειακού εκκαθαριστικού σημειώματος εφόσον το άτομο υποχρεούται να έχει καταθέσει φορολογική δήλωση για το οικονομικό έτος 2018, ή σχετική υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση που δεν υποχρεούται.
 4. Αντίγραφο Βεβαίωσης πιστοποίησης της αναπηρίας του ωφελούμενου, εν ισχύ.
 5. Αντίγραφο Πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης.
 6. Εάν το άτομο που είναι επιφορτισμένο με τη φροντίδα του συγκεκριμένου ωφελούμενου (γονέας/κηδεμόνας) είναι άνεργος/η, απαιτείται αντίγραφο της κάρτας ανεργίας του ΟΑΕΔ, ένα είναι εργαζόμενος/η απαιτείται βεβαίωση εργοδότη.
 7. Εάν το άτομο που είναι επιφορτισμένο με τη φροντίδα του συγκεκριμένου ωφελούμενου (γονέας/κηδεμόνας) ή άλλο μέλος της οικογένειας ανήκει στην ομάδα των ΑμεΑ, απαιτείται αντίγραφο/α βεβαίωσης πιστοποίησης της αναπηρίας του/τους εν ισχύ.
 8. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ικανότητας (βεβαίωση ΑΜΚΑ) καθώς και οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό εν ισχύ, το οποίο πιστοποιεί επαρκώς την ασφαλιστική ικανότητα τόσο του άμεσα ωφελόυμενου όσο και του γονέα/κηδεμόνα που υποβάλλει την αίτηση.
 9. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986 του ωφελούμενου ή του νόμιμου κηδεμόνα/ εκπροσώπου, που να αναφέρει ότι: α) δεν θα λαμβάνει αποζημίωση για τις συγχρηματοδοτούμενες υπηρεσίες που του παρέχονται από το ΚΔΗΦ/λοιπό Κέντρο από άλλη χρηματοδοτική πηγή (π.χ. ΕΟΠΥΥ) κατά την περίοδο συμμετοχής του στην πράξη, και β) δεν θα λαμβάνει υπηρεσίες από άλλο ΚΔΗΦ ή άλλο φορέα παροχής παρεμφερών υπηρεσιών, ο οποίος χρηματοδοτείται από εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους, κατά την περίοδο συμμετοχής του στην πράξη.
 10. Σε περίπτωση ωφελούμενου από ίδρυμα/θεραπευτήριο/ΚΚΠΠ, κ.α: – Σχετική  βεβαίωση  του  αρμόδιου  οργάνου/νόμιμου  εκπροσώπου  του ιδρύματος/θεραπευτηρίου/ΚΚΠΠ, κ.α. που να πιστοποιεί τη διαβίωση του σε αυτό και να βεβαιώνει ότι, σε περίπτωση επιλογής του αιτούντος για την συμμετοχή του στην πράξη, θα προσκομίσει στο δικαιούχο όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το ατομικό και κοινωνικό ιστορικό του ωφελούμενου και σχετική έκθεση/αξιολόγηση του ωφελούμενου από την επιστημονική ομάδα του ιδρύματος. – Συνοπτική έκθεση της επιστημονικής ομάδας για το βαθμό προσαρμογής του ατόμου στο πρόγραμμα του ΚΔΗΦ. Στη σχετική έκθεση πρέπει επίσης να βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος ωφελούμενος συναινεί για τη συμμετοχή του στην πράξη.

Για τους ωφελούμενους που διαβιούν σε ιδρύματα κλειστής περίθαλψης/θεραπευτήρια/ΚΚΠΠ, κ.α. η αδυναμία προσκόμισης των δικαιολογητικών/εγγράφων των ανωτέρω σημείων 2, 3, 5 και 8, δύναται να καλυφθεί με σχετική υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του ιδρύματος, μετά από σχετική απόφαση εξουσιοδότησης του αρμόδιου οργάνου του ιδρύματος.

 

Μετά τη λήξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων ο φορέας θα προβεί στην επιλογή των ωφελούμενων με τη διαδικασία μοριοδότησης βάσει των παρακάτω κριτηρίων επιλογής: 

 1. Τύπος πλαισίου διαμονής (ίδρυμα κλειστής περίθαλψης, οικογενειακό ή άλλο στεγαστικό πλαίσιο).
 2. Ασφαλιστική ικανότητα του ωφελούμενου.
 3. Ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα (στο εισόδημα δεν περιλαμβάνεται οποιοδήποτε επίδομα).
 4. Οικογενειακή κατάσταση.
 5. Εργασιακή κατάσταση του γονέα/νόμιμου κηδεμόνα.

 

Ειδικότερα, η διαδικασία επιλογής θα ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα/στάδια:

1)  Εξέταση/έλεγχος  των  αιτήσεων  και  υπολογισμός  του  συνολικού  αριθμού  των συμμετεχόντων/θέσεων στην πράξη, σύμφωνα με τον αριθμό των αιτήσεων και την πληρότητα των δικαιολογητικών. Στο στάδιο αυτό, εκπονείται σχετικός πίνακας δυνητικών συμμετεχόντων με τον αριθμό των ατόμων που οι αιτήσεις τους κρίνονται από την Επιτροπή Επιλογής ως πλήρεις (πληρότητα δικαιολογητικών και στοιχείων της αίτησης) και επομένως γίνονται δεκτές.

2)  Επιλογή των συμμετεχόντων στην πράξη. Στο στάδιο αυτό, η Επιτροπή καταρτίζει σχετικό πίνακα κατάταξης και επιλογής των ωφελουμένων της πράξης, συμπεριλαμβανομένων και των επιλαχόντων, οι οποίοι θα καταταγούν/επιλεγούν βάσει των 5 προαναφερομένων κριτηρίων επιλογής:

 

Ειδικότερα η μοριοδότητηση των κριτηρίων έχει ως εξής:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΡΙΩΝ
1.  Τύπος πλαισίου διαμονής Ίδρυμα κλειστής περίθαλψης, θεραπευτήρια/ΚΚΠΠ κ.α. 40

 

Οικογενειακού τύπου στεγαστικές δομές (ατομική/οικογενειακή κατοικία, ΣΥΔ). 10
2.  Ασφαλιστική ικανότητα Ανασφάλιστος-η 30
Ασφαλισμένος-η 10
3 ‘Υψος ατομικού ή οικογενειακού εισοδήματος Εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας* 20
Επίδομα πάνω από το όριο της φτώχειας 10
4. Οικογενειακή κατάσταση Ύπαρξη άλλου ΑμεΑ στην οικογένεια (δεν υπολογίζεται ο αιτούμενος)

 

12
Μέλη μονογονεϊκών οικογενειών 12
Τρίτεκνοι/Πολύτεκνοι (άνω των δύο εξαρτώμενων μελών εκτός του ωφελούμενου).

 

8
5. Εργασιακή κατάσταση του γονέα/νόμιμου κηδεμόνα Άνεργος-η 10
Εργαζόμενος-η 5


*
Προσδιορίζεται σύμφωνα με το κατώφλι φτώχειας της ΕΛΣΤΑΤ. Αυτό για το έτος 2019 ορίζεται σε 4.917 € για μονοπρόσωπα νοικοκυριά προσαυξανόμενα κατά το 0,5 για τον σύζυγο και για κάθε παιδί από 14 έως και 24 ετών και κατά 0,3 για κάθε παιδί κάτω των 14 ετών. Για τον υπολογισμό του διαθέσιμου εισοδήματος του νοικοκυριού, στην παρούσα πρόσκληση, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό εισόδημα μετά την αφαίρεση του φόρου και της εισφοράς και δεν περιλαμβάνεται οποιοδήποτε επίδομα.

 

3)  Έκδοση απόφασης και δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων. Στο στάδιο αυτό, η Επιτροπή εκδίδει σχετική απόφαση με τα αποτελέσματα της διαδικασίας επιλογής, περιγράφοντας επίσης τις επιμέρους εργασίες/στάδια που πραγματοποιήθηκαν. Κατόπιν ο φορέας θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων και ενημέρωσης των ωφελουμένων. Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση αλλαγών ή μη συμμετοχών από πλευράς ωφελουμένων και σε κάθε περίπτωση λόγω μη υπαιτιότητας του φορέα, η Επιτροπή δύναται να προβεί στις απαραίτητες αλλαγές χρησιμοποιώντας τους επιλαχόντες με βάση το συνολικό πίνακα κατάταξης

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα άτομα που ανήκουν στην ομάδα Άτομα με Αναπηρίες και συγκεκριμένα με Αυτισμό προσχολικής ηλικίας, που είναι οι ωφελούμενοι της πράξης. Αποκλείονται όσοι δεν μπορούν να πιστοποιήσουν ότι ανήκουν στην προαναφερόμενη Ευπαθή Κοινωνική Ομάδα.

 

 

 


Οδηγίες Υποβολής Αίτησης

Αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται στα γραφεία της Ε.ΨΥ.ΜΕ. από τη Δευτέρα 24/08/2020 έως την Παρασκευή 28/08/2020 και ώρες 09:00 – 15:00.

 

ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

 

 

 

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Facebook Feed

Την Παρασκευή 4 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε το τρίτο δωρεάν διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο: «Αυτισμός & Φυσική Δραστηριότητα» Η σημασία της άσκησης σε νέους με ΔΑΦ- Δραστηριότητες με πολλαπλά οφέλη. Θεραπευτική Γιόγκα & Αυτισμός: Θεωρία & Πρακτική εφαρμογή απλών τεχνικών για νέους με ΔΑΦ στο πλαίσιο του Προγράμματος εξ' αποστάσεως Υποστήριξης οικογενειών και φροντιστών ατόμων με ΔΑΦ που υλοποιεί ο φορέας μας ΠΛΟΕΣ ΕΨΥΜΕ ΚΗΜΑ ΙΙ.

Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας, τις ερωτήσεις σας και τα θετικά σας σχόλια.
Σας περιμένουμε και στο επόμενο σεμινάριο που θα διεξαχθεί την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021, 18:00-19:30 με τίτλο «ΑΔΕΛΦΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΔΑΦ: ΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, Η ΑΔΕΛΦΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΚΙ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ».

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας,
Ανθή Παπανικολάου, Κοινωνική Λειτουργός
Νίκος Βασάλος, Ψυχολόγος
ΠΛΟΕΣ ΕΨΥΜΕ ΚΗΜΑ ΙΙ
email: ploes.autismactions@gmail.com
τηλ.: 6984627830
... Δείτε περισσότεραΔείτε λιγότερα

Δείτε στο Facebook

We are back! ☕🍦🍹 ... Δείτε περισσότεραΔείτε λιγότερα

Δείτε στο Facebook

Το Σάββατο 22 Μαϊου,
πραγματοποιήθηκε το δεύτερο δωρεάν διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο: "ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΕ ΔΑΦ" που υλοποιεί ο φορέας μας ΠΛΟΕΣ ΕΨΥΜΕ ΚΗΜΑ ΙΙ στο πλαίσιο του Προγράμματος εξ' αποστάσεως Υποστήριξης οικογενειών και φροντιστών ατόμων με ΔΑΦ.
Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας, τις ερωτήσεις σας και τα θετικά σας σχόλια.
Σας περιμένουμε και στο επόμενο σεμινάριο που θα διεξαχθεί την Παρασκευή 4 Ιουνίου και θα ενημερωθείτε σύντομα για τις σχετικές λεπτομέρειες της εκδήλωσης.
Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας,
Ανθή Παπανικολάου, Κοινωνική Λειτουργός
Νίκος Βασάλος, Ψυχολόγος
ΠΛΟΕΣ ΕΨΥΜΕ ΚΗΜΑ ΙΙ
email: ploes.autismactions@gmail.com
τηλ.: 6984627830
... Δείτε περισσότεραΔείτε λιγότερα

Δείτε στο Facebook

Οι δημιουργίες των εφήβων στους ξενώνες «Πλόες» συνεχίζονται.
Το εργαστήρι με τη Μαργαρίτα Ράντεβα και τους συναδέλφους στοχεύει σε μια ομαδική έκθεση.
... Δείτε περισσότεραΔείτε λιγότερα

Δείτε στο Facebook
ΠΛΟΕΣ - ΕΨΥΜΕ

Pin It on Pinterest

Μοιραστείτε το!

Μοιραστείτε το με τους φίλους σας!